Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Będziemyślu

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Będziemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bedziemysl.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • Niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć
  • Niektóre odnośniki otwierają się w nowych oknach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu, adres poczty elektronicznej sp.bedz@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 177455900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Będziemyślu mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą schody nie mające przystosowania do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada podwójne blokowane drzwi wejściowe umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami z obsługi. Posiada również podwójne, blokowane drzwi boczne.

Dostęp do sal i toalet na I piętrze jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny